0 0.00 лв.

Пазарската кощница е празна.

 

Защита на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

НА “ Хепи Палс “ ЕООД

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Въведение 

Една от основните грижи на “ Хепи Палс “ ЕООД е сигурността на лични данни на физическите лица – наши клиенти и партньори, като сме предприели необходимите мерки, за да приведем дейността си в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на лични данни и нейната поверителност. 

Тази Политика цели да разясни защо събираме и как се отнасяме с предоставената ни от Вас информация и лични данни. 

Тази политика се отнася до събираните от клиентите на “ Хепи Палс “ ЕООД, с ЕИК:204020187, седалище и адрес на управление: София, ул. Арчарица 10-14 /наричано навсякъде по-долу за краткост „Дружеството“ или „Ние“ или “Администратор“/ в качеството му на Администратор на лични данни. 

Моля, преди да станете наш клиент и/или да използвате нашия сайт, прочетете внимателно настоящата политика за поверителност, тъй като то предоставя информация как ще обработваме личните данни и как ще използваме „бисквитки”. Ще обработваме личните Ви данни, предоставени ни от Вас (независимо дали чрез нашия сайт, нашата наземна мрежа от пунктове за залози, Вашата кандидатура за клиент, Вашата кандидатура за букмейкър, наш партньор или друг начин) по начина, който е описан в тази Политика. 

С представяне на настоящата Политика имаме за цел да Ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година, наричан още Регламента или GDPR). 

Защо е необходимо Вашето съгласие? 

Наш изключителен приоритет е да защитаваме личните Ви данни и да получим Вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните Ви данни от “ Хепи Палс “ ЕООД. 

Ако маркирате „Прочетох Общите условия и съм съгласен с тях” Вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година, наричан още Регламента или GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме посочили по-долу. 

Определения 

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице 

„Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е “ Хепи Палс “ ЕООД, дружество надлежно регистрирано и действащо съгласно законите на Република България, с ЕИК:204020187, седалище и адрес на управление: София, ул. Арчарица 10-14

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора 

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване 

„Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни. 

Цел на политиката 

Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът: 

1.Спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;

2.Защитава клиентите и партньорите на “ Хепи Палс “ ЕООД;

3.Гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;

4.Осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните. 

Изисквана информация 

Информацията и данните относно Вас, които може да изискаме, използваме и обработваме включва следното: 

 • Информация, която ни предоставяте посредством попълване на формуляри на сайта happypaws.bg или всяка друга информация, която ни изпращате чрез сайта или електронна поща;
 • Записи от кореспонденция посредством сайта happypaws.bg, електронна поща, телефон или други методи;
 • Вашите отговори на въпросници или проучвания за клиентите, които провеждаме;
 • Данни за транзакциите, които извършвате посредством сайта happypaws.bg, телефон или други методи;
 • Данни за Вашите посещения на сайта happypaws.bg, включително, но не само, данни за трафик и други комуникационни данни. 

Когато е разумно да направим това и не накърняваме вашите права и свободи, събираме и лични данни от публично достъпни източници, като например интернет търсения, компании и излъчвани медии. 

Защита на Вашите лични данни 

Вашите лични данни са защитени не само от извършваните от нас действия и високите стандарти на “ Хепи Палс “ ЕООД, те са защитени също и от закона за защита на личните данни и Регламента. Съгласно закона, ние можем да обработваме Вашите лични данни, само ако има приложима причина за това, и тези причини може да бъдат едно от следните: 

 • Да изпълним договор между нас и Вас
 • Имаме правно задължение за това
 • Ако Вие сте дали съгласието си за обработка
 • Ако е в наш легитимен интерес
 • Ако е в обществен интерес
 • Ако е във Ваш жизнен интерес 

Легитимни интереси 

Когато имаме търговски или бизнес причини да обработим Вашите лични данни, това се нарича легитимен интерес. Вашите лични данни са защитени и ние не трябва да ги обработваме по начин, който би бил несправедлив за Вас или Вашите интереси. 

Ако причината да обработваме Вашите лични данни е обосновано на наличието на легитимен интерес, ние ще Ви информираме, че правим това, както и какви са нашите легитимни интереси. Допълнително ще Ви предоставим метод за отправяне на запитвания или възражения, ако имате такива. Въпреки това, убедителни основания за обработване на такава информация може да имат надмощие над правото Ви за възражение. 

Принципи, при обработка на Вашите данни 

Ние спазваме следните принципи при обработване на Вашите лични данни: 

 1. Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност – това означава, че ние обработваме Вашите данни,само когато за това е налице правно основание, добросъвестно и по прозрачен спрямо Вас начин.
 2. Принцип на ограничение на целите - това означава, че ние събираме Вашите данни само за конкретни, изрично указани по-долу в настоящата Политика и легитимни цели и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
 3. Принцип на свеждане на данните до минимум - това означава, че ние събираме само такъв обем от данни, който е сведен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.
 4. Принцип на точност – ние предприемаме всички разумни и достъпни ни мерки, за да гарантираме своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.
 5. Принцип на ограничение на съхранението – ние съхраняваме данните за период, не по-дълъг от нормативно определения от приложимото законодателство на Република България или за срок, необходим за целите, за които се обработват данните.
 6. Принцип на лоялност и поверителност – ние осигуряваме подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като прилагаме съответните и достъпни за нас подходящи технически или организационни мерки като се отчита наличната технология.

Цели на обработка и мерки за защита 

За Ваше улеснение, по-долу Ви предоставяме разбираемо обяснение защо обработваме Вашите лични данни: 

 1. Регистрираме и обработваме Вашите залози и/или печалби, включително при извършване на плащания с карти и/или онлайн; 
 2. За сключване и изпълнение на договорни правоотношения; 
 3. Събираме лични данни и ги обработваме, за да отговорим на законовите и регулаторните изисквания и по-специално изискванията на Закона за хазарта на Република България, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и действащото в Република България данъчно и осигурително законодателство; 
 4. Създаваме лични профили по Ваша заявка, само с предоставените от Вас атрибути и лични данни;
 5. Провеждаме проучвания на клиентите, анкети и анализи за статистически цели, подобряване на нашите услуги и повишаване на Вашата удовлетвореност, когато ползвате услугите ни;
 6. Предоставяме Ви информация относно промоционални оферти и наши продукти и услуги, ако сте дали изричното си съгласие за това или е налице друго законово основание;
 7. Наблюдаваме транзакции, вкл. когато сме длъжни по закон събираме данни за произход на средства, с цел предотвратяване на престъпления, необичайно залагане, пране на пари и измама в съответствие с приложимата нормативна уредба в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
 8. В други, не упоменати по-горе случай, когато това се наше законово задължение или е необходимо с цел защита на легитимен или обществен интерес. 

Какво правим ние

Как е оправдано

Нашите легитимни интереси

Поддържаме взаимоотношенията си с клиентите ни

Разработваме нови продукти, системи и услуги за клиентите ни и за развитие на нашият бизнес

Тестваме разработените нови продукти, системи и услуги

Създаваме и разпращаме маркетингови материали

Проучваме начина, по който нашите клиенти използват нашите продукти и услуги

Предоставяме поддръжка на нашите продукти и услуги

Ваше доброволно легитимно съгласие

Изпълнение на договори

Изпълнение на наши легитимни интереси

Наши правни задължения

Поддържане на база данни

Разработване на нови продукти, услуги и системи, анализ за интерес към тях и изискване да Ви информираме за съответни продукти

Изпълняване на законови и договорни изисквания по най-ефективният начин

Разработваме и поддържаме нашите марки и продукти

Управляваме нашите взаимоотношения, както и контролираме изпълнението на възложените от нас продукти и услуги от други компании за нашите клиенти

Изпълнение на договори

Изпълнение на наши легитимни интереси

Наши правни задължения

Разработване на нови продукти, услуги и системи, анализ за интерес към тях и изискване да Ви информираме за съответни продукти

Изпълняване на законови и договорни изисквания по най-ефективният начин

Дейности за развитие на бизнеса, репутацията и марката и осигуряване на растеж

Създаваме, управляваме и поддържаме профили, сметки, плащания от сметки за нашите клиенти

Отговаряме на оплаквания и жалби от клиенти

Изпълнение на договори

Изпълнение на наши легитимни интереси

Наши правни задължения

Изпълняване на законови и договорни изисквания по най-ефективният начин

Предотвратяваме и разкриваме неподходящо използване на нашите системи

Откриваме, разследваме, докладваме и предотвратяваме престъпни дейности

Управляваме риска, свързан с нашите клиенти

Съблюдаваме приложимото законодателство

Изпълнение на договори

Изпълнение на наши легитимни интереси

Наши правни задължения

Разработване на методи за предотвратяване, разкриване, разследване и докладване на престъпления или опити за престъпления

Защита на нашите клиенти от вреди нанесени от незаконосъобразни действия

Изпълняване на законови и договорни изисквания по най-ефективният начин

Управляваме нашите дейности за да предоставяне на качествени продукти, услуги и системи на нашите клиенти

Управляваме нашите финансови ресурси

Изпълняваме нашите законови и договорни права и задължения по ефективен и законосъобразен начин

Изпълнение на договори

Изпълнение на наши легитимни интереси

Наши правни задължения

Изпълняване на законови и договорни изисквания по най-ефективният начин

Ако предпочетете да не предоставяте Вашите лични данни, това може да ни попречи да спазваме нашите правни задължения, договори или да изпълняваме услугите, необходими за управлението и поддръжката на Вашата сметка. Ако не ни предоставите Вашите лични данни, това може да означава, че ние сме неспособни да Ви предоставим нашите продукти или услуги. 

С кого споделяме Вашите лични данни? 

Ще използваме всички необходими мерки, за да се уверим, че предоставената ни от Вас информация се съхранява надеждно и сигурно. 

Посочените по-горе данни се предоставят единствено на наши доверени партньори (технически доставчици на ИТ услуги), търговски банки (когато това е необходимо), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да Ви доставим услугите, които сте заявили, както и за да подобрим функционирането на нашата интернет страница. 

Ние няма да продаваме Ваши лични данни или да ги споделяме с която и да е друга компания за нейна собствена употреба, без предварително да Ви информираме и когато е нужно, да поискаме Вашето съгласие. 

Моля имайте предвид, че сме задължени от Закона за хазарта на Република България да предадем Вашите данни незабавно след получаването им на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция по приходите, както и в последствие при постъпване на искане от страна на тези органи. 

Моля имайте предвид, че сме задължени от приложимата нормативна уредба в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в Република България да осигурим достъп до и да предоставяме при поискване Вашите данни на Държавната агенция по национална сигурност и съответните държавни и европейски органи по опазване на сигурността и обществения ред. 

Моля имайте предвид, че сме задължени от приложимата нормативна уредба да разкриваме Вашите данни на държавни, административни и съдебни органи при поискване. 

Ние ще предаваме Вашите данни на трета държава или на международна организация само при наличието на нормативно установено в законодателството на Република България и/или правото на ЕС наше задължение съобразно гаранциите, предвидени в тези нормативни документи и/или установени от компетентните надзорни органи или Европейската комисия. 

За колко време съхраняваме вашите лични данни? 

“ Хепи Палс “ ЕООД ще съхранява Вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за минимално необходимия за тях срок. 

Когато обработваме лични данни на основание Ваше съгласие (например за целите на директен маркетинг) и в случай че не е налице друго законно основание за обработка на тези данни, ние ще прекратим обработката на Вашите данни, ако решите да оттеглите даденото ни съгласие (вижте повече в секцията „Какви са Вашите права“). 

Ако вече не сте наш клиент, ние ще съхраняваме Вашите данни само за минималния период от време, необходим за защита на нашите интереси и права и в съответствие с наложените ни законови и регулаторни задължения. 

Моля имайте предвид, че сме задължени от Закона за хазарта на Република България да съхраняваме Вашите данни, свързани с предоставяните Ви от нас хазартни услуги, във вида, в който са създадени, за срок 5 /пет/ години след изтичането на давностния срок за погасяване на публичните задължения, свързани с тези данни. 

Телефонни Разговори 

Телефонните обаждания към и от нашия отдел за връзка с клиентите се записват от съображения за сигурност, както и за да послужат за обучение и оценка на обслужването, което сте получили. 

Какви са Вашите права над Вашите лични данни? 

Достъп до Информация 

Вие имате право на достъп до съхраняваната информация за Вас. 

Вашето право на достъп може да се използва в съответствие със Закона за защита на личните данни в България и приложимото законодателство на ЕС в областта на личните данни. 

Ние ще Ви предоставим копие от Вашите лични данни, които са в процес на обработване. За допълнителни копия, поискани от Вас, ние можем да наложи разумна такса въз основа на административните разходи, за която ще бъдете уведомен предварително. Предоставените от Вас лични данни, ще Ви бъдат предоставени, във вид определен от “ Хепи Палс “ ЕООД. 

Ако Вие подадете искане с електронни средства, по възможност информацията ще се предостави в широко използвана електронна форма, освен ако Вие не сте поискали друго. 

Моля имате предвид, че Вашето право на достъп не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица. 

Право на коригиране 

Вие имате право да поискате от нас да коригираме неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването Вие имате право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне, което ще бъде извършено чрез подаване от Ваша страна на коригираните данни. 

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) 

Вие имате право да поискате от нас да изтрием и/или заличим Вашите лични данни, ако са налице някои от следните обстоятелства: 

Право на ограничаване на обработването 

1.Вие имате право да изискате от нас ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следните основания: 

a)Точността на личните данни се оспорва от Вас, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

б)Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;

в)Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г)Вие сте възразили срещу обработването за периода на проверка дали законните основания, посочени от нас имат преимущество пред интересите Ви. 

2.Когато обработването е ограничено съгласно т.1, по-горе, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието Ви или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или държава членка. 

3.Когато Вие сте изискали ограничаване на обработването съгласно т.1, по-горе, ние ще Ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването. 

Други 

Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време. 

Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни. 

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на: happypaws.bg@gmail.com 

За повече информация относно Вашите права над Вашите Лични Данни, можете да се свържете с нас на електронна поща адрес: happypaws.bg@gmail.com 

Промени в нашата Политика 

Всички промени, които правим в нашата Политика за в бъдеще, ще бъдат обявени на нашия интернет сайт своевременно и тези промени ще бъдат в сила от датата на публикуването им. 

Ако извършим някакви материални или значителни промени в тази Политика, ние ще направим усилие да Ви информираме на електронна поща, съобщение на сайта или други договорени начини за комуникация. 

Ще Ви уведомим за промените предварително, давайки Ви подходящ период от време да разгледате и разберете промените, преди те да влязат в сила.

Няма да наложим съществени промени в нашата Политика, без да сте изразили съгласие. Ако откажете да приемете промените в тази Политика, или поради друга причина не приемете промените в рамките на времевия период, може да сме неспособни да предоставяме някои или всички наши продукти и услуги.

Настоящата политика за поверителност е актуална към дата 10.09.2018 г.